Postery

Postery

Obowiązujący format posteru: A1 (594mm × 841mm), układ pionowy, format PDF.

Postery należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 14 grudnia do godziny 20:00 na adres: ssptchem.zjazdy@gmail.com. Mail należy zatytułować w następujący sposób: imię_nazwisko_POSTER.

Postery będą zamieszczone na serwerze Google i będą dostępne przez cały czas trwania konferencji. Każdy z posterów uzyska swój unikalny adres, pod którym będzie można go znaleźć. Ponieważ serwer umożliwia komentowanie fragmentów oraz całych dokumentów zachęcamy do korzystania z tej opcji w celach dyskusji.

Postery nie przesłane w wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione. W tym przypadku, Uczestnik nie otrzyma również certyfikatu uczestnictwa w konferencji.

Ważne!
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zwrotu posteru do nadawcy, jeżeli komunikat zostanie stworzony w rażąco niedbały i/lub niemerytoryczny sposób. W takim wypadku autor ma 24 godziny na naniesienie poprawek i odesłanie go z powrotem. W przypadku nie naniesienia poprawek, czynne uczestnictwo w konferencji zostanie zamienione na bierne (bez komunikatu oraz abstraktu)