e-postery

e-Postery

UWAGA! NOWE WYTYCZNE DOT. POSTERÓW!
UWAGA! NOWY MAIL DO WYSYŁKI KOMUNIKATÓW POSTEROWYCH I SHORTCOM!

Obowiązujący format posteru: A1 (594×841 mm), układ pionowy, format PDF + plik audio w formacie MP3 (max. 3 min.).

Korzystając z dowolnego programu należy nagrać maksymalnie 3 minutowy plik audio, streszczający zawartość komunikatu. W takim wypadku zaznaczamy, że plik audio nie stanowi osobnej formy, a będzie stanowić jedynie streszczenie e-posteru.

Postery wraz z plikiem audio należy przesłać do organizatora najpóźniej do 17 maja do godziny 20:00 na adres: komunikaty.ssptchem.zjazdy@gmail.com. Mail należy zatytułować w następujący sposób: [ePOSTER]imię_nazwisko. Poster oraz plik audio prosimy zatytułować w następujący sposób: nazwisko_imię.pdf/mp3

Postery wraz z plikami audio będą zamieszczone na naszym serwerze i będą dostępne przez cały czas trwania konferencji. Dyskusja na żywo, będzie możliwa na portalu Wonder.

e-Postery nie przesłane w wyznaczonym terminie lub bez załączonego nie zostaną uwzględnione. W tym przypadku, Uczestnik nie otrzyma również certyfikatu uczestnictwa w konferencji.

Ważne!
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zwrotu posteru do nadawcy, jeżeli komunikat zostanie stworzony w rażąco niedbały i/lub niemerytoryczny sposób. W takim wypadku autor ma 24 godziny na naniesienie poprawek i odesłanie go z powrotem. W przypadku nie naniesienia poprawek, czynne uczestnictwo w konferencji zostanie zamienione na bierne (bez komunikatu oraz abstraktu)