Formy prezentacji

Formy prezentacji

UWAGA! NOWY MAIL DO WYSYŁKI KOMUNIKATÓW POSTEROWYCH!
UWAGA! W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych komunikatów, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy uczestnictwa na bierny. Preferowane będą wystąpienia dotyczące badań własnych autora.

Każdy uczestnik Konferencji ma możliwość prezentacji swojego tematu w formie posteru, którego ostateczny tytuł należy podać w abstrakcie.
– Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno wystąpienie,
– Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski oraz angielski,
– Obowiązujący format posteru: A1 (594×841 mm) lub B1 (707×1000 mm), układ pionowy, format PDF,

Postery należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 7 grudnia do godziny 20:00 na adres: komunikaty.smptchem.zjazdy@gmail.com. Mail należy zatytułować w następujący sposób: [POSTER]imię_nazwisko.

Ważne!
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zwrotu posteru do nadawcy, jeżeli komunikat zostanie stworzony w rażąco niedbały i/lub niemerytoryczny sposób. W takim wypadku autor ma 24 godziny na naniesienie poprawek i odesłanie go z powrotem. W przypadku nie naniesienia poprawek, czynne uczestnictwo w konferencji zostanie zamienione na bierne (bez komunikatu oraz abstraktu).