dr hab. Zbigniew Rogulski

Uniwersytet Warszawski

Jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od 1995 roku. Tu studiował i obronił doktorat (2004). W 2016 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego. Po zakończeniu studiów magisterskich pracował w Instytucie Chemii Przemysłowej (1999–2015) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (2004–obecnie). We wrześniu 2012 r. został powołany przez JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na członka zarządu UWRC sp. z o.o., spółki celowej UW dedykowanej do wsparcia procesu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych. Od grudnia 2016 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej ww. spółki. W kadencji 2016-2020 pełni funkcję prodziekana ds. finansowych i rozwoju Wydziału Chemii UW.
Główne zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z: właściwościami elektrochemicznymi pierwiastków grupy siódmej układu okresowego; modyfikacją, rozwojem i recyklingiem elektrochemicznych źródeł. Od 2013 r. zagadnienia badawcze poszerzone zostały o aspekty związane z wykorzystaniem radioizotopów w medycynie i przemyśle. W ramach działalności związanej z rozwojem technik izotopowych kierownik grupy: Radiochemia dla medycyny i przemysłu ukierunkowanej na prowadzanie badań przedklinicznych leków i substancji biologicznie czynnych z wykorzystaniem technik PET, SPECT i CT.