Szymon Bocian

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr hab. Szymon Bocian (ur. 1983 r.) – profesor uniwersytetu w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 2011 roku na Wydziale Chemii UMK a w roku 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Był laureatem stypendium „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jego rozprawa doktorska i habilitacyjna uzyskały nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego) i Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Jest autorem 74 publikacji naukowych i 3 rozdziałów w książkach.

Jego praca badawcza łączy chromatografię cieczową z syntezą nowych materiałów stanowiących innowacyjne fazy stacjonarne o właściwościach hydrofobowo-hydrofilowych, opisem zjawisk powierzchniowych i procesów solwatacyjnych. Najbardziej aktualna tematyka badawcza dotyczy zastosowania czystej wody jako fazy ruchomej w chromatografii cieczowej.

Pan Profesor wygłosi wykład: „Jak uczynić chromatografię bardziej zieloną”.