Rafał Latajka

Politechnika Wrocławska

Dr hab. Rafał Latajka, prof. uczelni urodził się 24 stycznia 1972 roku we Wrocławiu. Studia chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył w roku 1996. Pracę doktorską, zrealizowaną na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, pod opieką profesora Pawła Kafarskiego obronił z wyróżnieniem w roku 2001. W tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na etacie adiunkta i nadal współpracował z profesorem Pawłem Kafarskim, W tym czasie odbył również dwa staże podoktorskie – pierwszy w ramach stypendium wyjazdowego FNP w zespole prof. dr hab. Henryka Koroniaka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza (rok 2002). Następnie we wrześniu 2003 roku wyjechał na roczny staż podoktorski w ramach stypendium Marii Skłodowskiej-Curie do Universita di Napoli “Federico II”, Dipartamento di Chimica Bioinorganica (Włochy).

Prace zrealizowane w tym okresie stały się podstawą jego rozprawy habilitacyjnej, a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskał w roku 2009. W roku 2013 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie jego zainteresowania badawcze dotyczą peptydomimetyków (glikopeptydów i peptydotriazolamerów. Prowadzi również badania nad projektowaniem, syntezą oraz aktywnością inhibitorów różnych klas enzymów. Od roku 1992 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od roku 2002 członkiem European Peptide Society. W roku 2017 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 60 Zjazdu PTChem. W kadencji 2016-2018 był członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTChem, zaś w kadencji 2019-2021 pełni funkcję I Wiceprezesa ZG PTChem.

Tytuł wykładu: „BADANIA KORELACJI STRUKTURY I AKTYWNOŚCIĄ CZYLI O ZWIĄZKU CHEMII TEORETYCZNEJ Z EKSPERYMENTEM”