dr hab. Rafał Latajka, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

Dr hab. Rafał Latajka, prof. uczelni. po ukończeniu XIV Liceum Ogólnokształcącego im Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w roku 1991 rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył w roku 1996, a pracę magisterską zrealizował pod opieką prof. dr hab. Henryka Kozłowskiego. W roku 1997 na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej rozpoczął realizację doktoratu, którego promotorem był prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski. Pracę doktorską zatytułowaną „Badanie struktury i konformacji mimetyków aminokwasów i ich krótkich peptydów za pomocą spektroskopii NMR” obronił z wyróżnieniem w roku 2001. W tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na etacie adiunkta i nadal współpracował z profesorem Pawłem Kafarskim, a jego zainteresowania naukowe skupiały się na zastosowaniu spektroskopii NMR w badaniach struktury i konformacji peptydomimetyków (dehydropeptydów i związków fosfonowych) i jej korelacji z aktywnością biologiczną tych molekuł. W tym czasie odbył również dwa staże podoktorskie – pierwszy w ramach stypendium wyjazdowego FNP w zespole prof. dr hab. Henryka Koroniaka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza (rok 2002). Następnie we wrześniu 2003 roku wyjechał na roczny staż podoktorski w ramach stypendium Marii Skłodowskiej-Curie do Universita di Napoli “Federico II”, Dipartamento di Chimica Bioinorganica (Włoichy).
Prace zrealizowane w tym okresie stały się podstawą jego rozprawy habilitacyjnej, a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskał w roku 2009. W roku 2013 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie jego zainteresowania badawcze dotyczą peptydomimetyków – glikopeptydów, dehydropeptydów i peptydotriazolamerów. Prowadzi również badania nad projektowaniem, syntezą oraz aktywnością inhibitorów enzymu istotnego w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym – tyrozynazy. Jest autorem 52 publikacji, wypromował 4 doktorów. Dwukrotnie został wyróżniony nagrodą JM Rektora Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (2010 i 2015) oraz nagrodą Dziekana Wydziału Chemicznego PWr za osiągnięcia naukowe (2002). W roku 2013 Prezydent RP uhonorował go Medalem Brązowym za długoletnią służbę.
Od roku 1992 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od roku 2002 członkiem European Peptide Society. W roku 2013 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 22nd Polish Peptide Symposium, jest również członkiem Komitetu Naukowego tej cyklicznej konferencji jak również członkiem Komitetu Naukowego odbywającego się co roku Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”. W roku 2017 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 60 Zjazdu PTChem. W kadencji 2016-2018 był członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTChem, a w kadencji 2019-2021 pełni funkcję I Wiceprezesa ZG PTChem.

Badania struktury i konformacji czyli o związki chemii teoretycznej
z eksperymentem

Racjonalna interpretacja wyników testów biologicznych oraz projektowanie nowych związków chemicznych wymaga wiedzy na temat zależności między strukturą i aktywnością (ang. structure-activity relationship, SAR). Rozwój badań nad odkrywaniem nowych układów o dedykowanej aktywności biologicznej skupił się między innymi na syntezie niewielkich mimetyków silnych związków terapeutycznych oraz, w pierwszej kolejności, na określeniu ich preferencji konformacyjnych.

W ramach prezentowanego wykładu przedstawione zostaną wyniki badań właściwości i konformacji wybranych grup peptydomimetyków:

– dehydropeptydów,

– glikopeptydów przeciwzamarzających (AFGP),

– peptydotriazolamerów.

Drugi wątek wykładu dotyczyć będzie, wspomaganego metodami modelowania molekularnego, projektowania i badania oddziaływań pochodnych tiosemikarbazonów z tyrozynazą.