kpt. dr Magdalena Śniadecka

4. Brodnicki Pułk Chemiczny

Kpt. dr Magdalena Śniadecka jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia doktoranckie ukończyła na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, uzyskując stopień doktora w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Od 2014 roku jest zaangażowana w kolejne zestawy Sił Odpowiedzi NATO w ramach Grupy Zadaniowej Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. Aktualnie zajmuje stanowisko dowódcy kompanii w 4. Brodnickim Pułku Chemicznym.

Grupa Zadaniowa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – wielonarodowa zdolność obronna Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Obecność Rzeczypospolitej Polskiej i jej Sił Zbrojnych w strukturach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) to wyzwanie w zakresie podnoszenia poziomu jakości pododdziałów, a zwłaszcza tych przewidzianych do działania w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON). SON są istotnym elementem zdolności reagowania kryzysowego Sojuszu, obejmując zakresem swego działania wszystkie obecnie możliwe zadania operacyjne. Jedną z fundamentalnych zdolności dla NATO jest obrona przed bronią masowego rażenia. Waga zdolności ma odzwierciedlenie w zapisach ujętych w dokumentach doktrynalnych, zgodnie z którymi Grupa Zadaniowa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (GZ OPBMR) jest wymieniona w składzie Sił Natychmiastowej Odpowiedzi na równi z komponentami lądowym, morskim czy powietrznym. GZ OPBMR jest złożona z dwóch niezależnych, lecz komplementarnych elementów: batalionu chemicznego – międzynarodowego pododdziału o zdolnościach OPBMR utworzonego z sił państw członkowskich NATO oraz Połączonego Zespołu Oceny Skażeń – grupy ekspertów z zakresu OPBMR.

Przejawiane dotychczas duże zaangażowanie Rzeczypospolitej Polski w Siły Odpowiedzi NATO jest odzwierciedleniem wiarygodności i odpowiedzialności, jaką reprezentuje ona na arenie międzynarodowej. Udział Sił Zbrojnych RP w SON zapewnia szereg korzyści takich jak nabywanie doświadczeń, dostosowywanie struktur do wymogów działalności w środowisku międzynarodowym oraz doskonalenie określonych zdolności.

Rzeczpospolita Polska konsekwentnie podkreśla znaczenie Sił Odpowiedzi NATO i od 2003 roku bierze regularny udział w kolejnych rotacjach pododdziałów OPBMR (wkład w sile plutonu lub kompanii), w tym w rolach dowódczych. Dotychczas RP była państwem wiodącym w Wielonarodowym Batalionie Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (wb OPBMR) w 2009 roku oraz dla Grupy Zadaniowej OPBMR dla SON zestawu 2016. Aktualnie trwa faza utrzymania gotowości Grupy Zadaniowej OPBMR dla zestawu SON 2020.

Grupa Zadaniowa OPBMR jest zarówno efektywnym rozwiązaniem potrzeb w zakresie zdolności OPBMR, jak i modelem dla dalszej transformacji NATO. Wysoka gotowość do działania tej wielonarodowej jednostki nie tylko podnosi wiarygodność NATO w zakresie zmagania się z rosnącym zagrożeniem stwarzanym przez broń masowego rażenia, ale także wskazuje drogę do przyszłej poprawy procesów generowania sił i planowania obrony Sojuszu.