Maciej Zaranek

CZT UAM

Dr Maciej Zaranek ukończył chemię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po czym swoją przygodę z tą dyscypliną kontynuował w ramach studiów doktoranckich na tej samej uczelni. W ramach Stypendium Rządu Republiki Francuskiej odbył staż naukowy w Unite de Catalyse et Chimie du Solide na Uniwersytecie Lille 1 (Francja). Po powrocie do kraju, tematykę tę kontynuował w ramach grantu Preludium. Stopień doktora zdobył w 2019 r., broniąc rozprawy pt. „Reaktywność silanów w procesach sililowania alkenów i alkoholi w obecności trialkolohydroboranów litowców”. Zainteresowania naukowe dr. Macieja Zaranka obejmują szczególnie katalityczne przekształcenia związków krzemoorganicznych (w tym reakcję hydrosililowania i pochodne), a ostatnio rozszerzyły się o możliwość zastosowania związków kobaltu jako katalizatorów procesów funkcjonalizacji cząsteczek organicznych. Obecnie jest pracownikiem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM i prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Chemii UAM. Dr Maciej Zaranek jest laureatem stypendium badawczego BGF oraz stypendium w ramach programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pan Doktor wygłosi wykład pt. „Reakcje sililowania w obecności trialkiloborowodorków litowców”.