dr Justyna Piechocka

Uniwersytet Łódzki

Dr Justyna Piechocka zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawę doktorską zatytułowaną Wysokosprawna chromatografia cieczowa wybranych pochodnych endogennych tioli obroniła w 2018 roku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na opracowywaniu nowych metod analizy próbek biologicznych, w tym moczu, śliny i osocza, na zawartość istotnych z biologicznego punktu widzenia endo – i egzogennych związków. Metody te, oparte o techniki separacji w fazie ciekłej i gazowej, umożliwiają zarówno analizę płynów ustrojowych, jak i stanowią efektywne narzędzia w diagnostyce chorób oraz w monitorowaniu skutków procesów patologicznych w organizmach żywych. Dodatkowy aspekt badawczy stanowi poszukiwanie związków, które mogłyby pełnić rolę nowych markerów chorób układu sercowo-naczyniowego, w szczególności nieznanych metabolitów homocysteiny i jej tiolaktonu.
Dr Justyna Piechocka jest współautorką 12 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (4 kolejne znajdują się na etapie recenzji) oraz 62 komunikatów, prezentowanych w trakcie konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W latach 2014-2020 uczestniczy/-ła w realizacji 1 grantu badawczego w charakterze kierownika (MINIATURA) oraz w 2 projektach badawczych jako główny wykonawca (SONATA, OPUS), finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Dotychczas odbyła kilka krótkoterminowych staży naukowych (łącznie 5 miesięcy) w charakterze visiting researcher w University of Ljubljana Faculty of Health Sciences, oraz University of Novi Sad, Faculty of Sciences. W ostatnim czasie Jej osiągnięcia w zakresie rozwoju technik rozdzielania zostały docenione przez Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN, które przyznało nagrodę w konkursie na Najlepsze Doktoraty 2019.

Zastosowanie chromatografii w analityce śliny w kontekście oznaczania wybranych związków siarki

Choroby wynikające z zaburzeń metabolizmu związków siarki, takich jak homocysteina (Hcy), jej tiolakton (HTL), cysteina (Cys), glutation (GSH), cysteinyloglicyna (CysGly) oraz γ-glutamylocysteina (γ-GluCys), włączając schorzenia układu krążenia oraz choroby nowotworowe stanowią obecnie najczęstszą przyczynę zgonów w krajach wysokorozwiniętych. Z tego względu nieustannie prowadzone są badania nakierowane na poszukiwanie nowych możliwości diagnozowania tego typu schorzeń, które umożliwiłyby wczesne i trafne rozpoznanie, przyczyniając się do ograniczenia tragicznych skutków choroby, poprawy życia pacjenta czy obniżenia kosztów leczenia.

Obecnie krew (osocze) i mocz stanowią najczęściej wykorzystywane do celów diagnostycznych płyny biologiczne. W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się jednak pobieranej w nieinwazyjny i nienaruszający prywatności pacjenta sposób ślinie, jako materiałowi odpowiedniemu do badań klinicznych[[1]],[[2]]. W trakcie wykładu omówione zostaną możliwości i ograniczenia wykorzystania śliny jako materiału diagnostycznego w kontekście oznaczania wybranych związków siarki, w tym Hcy i jej tiolaktonu. Ponadto uwaga poświęcona zostanie przedstawieniu metod oznaczania wspomnianych związków siarki w ślinie, opartych o wykorzystanie technik chromatograficznych [[3]],[[4]],[[5]], jako potencjalnych efektywnych narzędzi w diagnostyce chorób oraz monitorowaniu skutków procesów patologicznych w organizmie człowieka.

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki:
numer projektu: 2017/27/B/ST4/01476 oraz 2018/02/X/ST4/00779.

[1]  J. Piechocka, M. Wrońska, R. Chromatographic strategies for the determination of aminothiols in human saliva, Trends in Analytical Chemistry, w recenzji.

[2] J. Stachniuk, P. Furmaniak, R. Głowacki, Potencjał diagnostyczny śliny w kontekście oznaczania aminokwasów tiolowych i ich związku z chorobami, Analityka, 2016, 1, 64-68.

[3]  J. Piechocka, M. Wrońska, G. Chwatko, H. Jakubowski, R. Głowacki, Quantification of homocysteine thiolactone in human saliva and urine by gas chromatography-mass spectrometry, Journal of Chromatography B, w recenzji.

[4]  J. Stachniuk, P. Kubalczyk, P. Furmaniak, R. Głowacki, A versatile method for analysis of saliva, plasma and urine for total thiols using HPLC with UV detection, Talanta, 2016, 155, 70-77.

[5] E. Bald, R. Głowacki, Analysis of saliva for glutathione and metabolically related thiols by liquid chromatography with ultraviolet detection, Amino Acids, 2005, 28, 431-433.