Jacek Młynarski

ICHO PAN

Profesor Jacek Młynarski ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 1995. W 2000 r. w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (IChO PAN) obronił pracę doktorską, za którą otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Krajowe (START) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2001-2002 odbył staż podoktorski w Instytucie Maxa Plancka w Mulheim (Niemcy) w grupie prof. Aloisa Fürstnera jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2006 w IChO PAN, a w roku 2007 został laureatem Nagrody Włodzimierza Kołosa przyznawanej przez PAN. W latach 2008 do 2018 był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownikiem Zespołu Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej na Wydziale Chemii UJ. Od roku 2019 jest zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Chemii Organicznej PAN, gdzie kieruje również zespołem naukowym. Tematyka badawcza grupy prof. Młynarskiego obejmuje stereokontrolowaną syntezę związków naturalnych, reakcję glikozydowania i katalizę enancjoselektywną z wykorzystaniem kompleksów metali i organokatalizatorów. Prof. Młynarski jest również polskim reprezentantem w Europejskim Towarzystwie Chemicznym, członkiem komitetu redakcyjnego European Journal of Organic Chemistry i doradcą naukowym firmy Polpharma S.A.

Pan Profesor wygłosi wykład pt. „Stereokontrolowane syntezy leków i związków naturalnych zawierających cukry”.