Justyna Piechocka

Uniwersytet Łódzki

Dr Justyna Piechocka zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Chemii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawę doktorską zatytułowaną Wysokosprawna chromatografia cieczowa wybranych pochodnych endogennych tioli obroniła w 2018 roku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na opracowywaniu nowych metod analizy próbek biologicznych, w tym moczu, śliny i osocza, na zawartość istotnych z biologicznego punktu widzenia endo – i egzogennych związków siarki. Metody te, oparte o techniki separacji w fazie ciekłej i gazowej, umożliwiają zarówno analizę płynów ustrojowych, jak i stanowią efektywne narzędzia w diagnostyce chorób oraz w monitorowaniu skutków procesów patologicznych w organizmach żywych. Dodatkowy aspekt badawczy stanowi poszukiwanie związków, które mogłyby pełnić rolę nowych markerów wybranych chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób neurodegeneracyjnych oraz nowotworowych, w szczególności nieznanych metabolitów homocysteiny i jej tiolaktonu.

Dr Justyna Piechocka jest współautorką 23 opracowań naukowych, w tym 14 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (3 kolejne prace znajdują się na etapie recenzji) oraz licznych komunikatów, prezentowanych w trakcie konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W latach 2014-2021 uczestniczy/-ła w realizacji grantu badawczego w charakterze kierownika (MINIATURA) oraz projektów badawczych jako główny wykonawca (SONATA, OPUS), finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Obecnie realizuje projekt (2021-2023) nakierowany na poszukiwanie markerów choroby Alzheimera, finansowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Dotychczas odbyła kilka krótkoterminowych staży naukowych w charakterze visiting researcher w University of Ljubljana oraz University of Novi Sad. W ostatnim czasie Jej osiągnięcia w zakresie rozwoju technik rozdzielania zostały docenione przez Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN, które przyznało nagrodę w konkursie na Najlepsze Doktoraty 2019.

Tytuł wykładu: „ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII W ANALITYCE ŚLINY W KONTEKŚCIE OZNACZANIA WYBRANYCH ZWIĄZKÓW SIARKI”