Joanna Drzeżdżon

Uniwersytet Gdański

Dr Joanna Drzeżdżon ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. W 2007 r. podjęła studia na kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskała kolejno: tytuł zawodowy magistra w 2012 roku oraz stopień doktora nauk chemicznych w 2017 roku. Obecnie jest pracownikiem Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą badań nad syntezą oraz właściwościami fizykochemicznymi związków koordynacyjnych jonów metali przejściowych, a także zastosowań związków kompleksowych chromu(III), wanadu(IV) oraz kobaltu(II) jako katalizatorów polimeryzacji olefin. Jest współautorką 48 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także 2 zgłoszeń patentowych. Dr Drzeżdżon jest laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pani Doktor wygłosi wykład pt. „Postmetalocenowe katalizatory polimeryzacji olefin”.